ร่วมกิจกรรม คลิก kfc.co.th

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

- เคเอฟซีขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดได้ที่จุดขาย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goldenbucket.kfc.co.th

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม 

1. กรุณาสมัครสมาชิก KFC Website kfc.co.th หรือ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปีบริบูรณ์ และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าบุคคลธรรมดาเฉพาะที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และ นิติบุคคลไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้  3. ผู้โชคดีต้องนำหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงระบุชื่อนามสกุลตรงตามข้อมูลที่ใช้ในการร่วมสนุก, สำเนาบัตรประชาชนรับรองความถูกต้อง 1 ชุด  และ ใบเสร็จต้นฉบับตัวจริงในสภาพสมบูรณ์ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัล ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้โชคดีเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวจะต้องให้ความยินยอมในการเข้าร่วมสนุกหรือยืนยันการรับรางวัลพร้อมทั้งแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ หากผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือผู้โชคดีไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและถูกตัดสิทธิในการร่วมกิจกรรมหรือรับของรางวัลทุกกรณี  4. สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล หากตรวจสอบพบว่าชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับบัตรประชาชน และ/หรือ ไม่สามารถนำใบเสร็จตัวจริงที่สมบูรณ์มาแสดงเพื่อรับรางวัล  5. บริษัทฯ จะโทรศัพท์แจ้งผู้โชคดีไปทางเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลตามช่องทางที่ได้ประกาศไว้ในวันประกาศผล ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้หรือผู้โชคดีมีหลักฐานการยืนยันตนไม่ครบถ้วนหรือผู้โชคดีไม่มายืนยันตนเพื่อรับของรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหรือผู้โชคดีแจ้งว่าขอสละสิทธิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัลหรือสละสิทธิภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศล ต่อไป  6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่ที่ได้รับรางวัลมีมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/25444/2528 กรณีลูกค้าปฎิเสธการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับรางวัล  7. ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ตลอดระยะเวลาที่ร่วมรายการ โดยไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด ส่วนลด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ และไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้แก่บุคคลอื่นได้  8.  เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมให้ความยินยอมและความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) กำหนด   9. บริษัทฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรับของรางวัล หากทางบริษัทฯ มีข้อสงสัยในการร่วมกิจกรรม  10. กรณีบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลมีการทุจริต หรือการทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปในทางทุจริต หรือ ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับรางวัลที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกการ ให้ของรางวัลแก่ผู้โชคดี และมอบสิทธิให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด  11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ระบุข้อมูลถูกต้องและมีหลักฐานครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการและสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น   12. กรณีของรางวัลสูญหาย หรือเสียหายในระหว่างจัดส่ง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และไม่มีการจัดส่งของรางวัลให้ใหม่  13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการลงทะเบียนล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงที่เกิดจากผู้เข้าร่วมรายการและระบบโทรศัพท์ไม่ว่าจะเนื่องมาจากสาเหตุของความผิดพลาด การเพิกเฉย การแก้ไขปรับเปลี่ยน การให้สินบน การลบทิ้ง ขโมย การทำลาย การรบกวน การถ่ายข้อมูล การสื่อสารที่ผิดพลาด การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือไม่ว่าสาเหตุใดๆก็ตาม  14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขและกติกาต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  15. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดทุกกรณี  16. เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ถือว่าท่านยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ แล้ว  17. พนักงานของและครอบครัวของ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมทั้งเอเจนซี่ตัวแทนของเคเอฟซีที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือผลิตสื่อการตลาดไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม  ใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เลขที่  503-504/2564 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี